Dimarts, 11 De Desembre De 2018
Pl. de la Creu, s/n, Els Alamús - 25221
Telèfon: 973 199006 Fax: 973 199226

Decrets Alcaldia

CONVOCATÒRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL 26 DE JULIOL DE 2018.

... + info

ATORGA A SORIGUÉ LA LLICÈNCIA MUNICIPAL DOBRES PER LA MICRODEIXALLERIA.

... + info

CONTRACTAR 2 SOCORRISTES PER LES PISCINES MUNICIPALS DE L'ESTIU 2018

... + info

CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L'AJUNTMANET PEL 14 DE JUNY DE 2018

... + info

Autoritzar amb caràcter de màxima urgència, la contractació d'un auxiliar administratiu

... + info

Convocatòria de la Comissió especial de comptes pel 6 de juliol de 2018

... + info

Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l'exercici 2017

... + info

Sol·licitar la col·laboració del personal de l'Ajuntament per a la reorganització de la documentació considerada com a Arxiu Municipal, i la gestió de destrucció segura.

 

 

... + info

Aprovació de la liquidació del pressupost de lexercici 2017

... + info

Lllicència urbanística aper connectar-se a la xarxa municipal d'aigua potable al carrer del Raval, 35

... + info

Acceptar la renúncia del senyor Frrancisco Navarro González del dret del nínxol 131 deñ bñpc D de la fila 44.

... + info

Denegar a la nena Sarai segovia Solsona ajut en la quota mensual per l'EBP

... + info

cONVOCAT`ROIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL pLE DE L'aJUNTAMENT DEL 26 D'ABRIL DE 2018.

... + info

Concessió de llicència urbanística  per fer obres al magatzem existent al carrer del Raval, 35.

... + info

Concedir a JCM la targeta d'aparcament individual amb disminució de mobilitat.

... + info

Contractar per màxima urgència, com a personal laboral d'aquest Ajuntament a una persona, per sustituir a la persona titular per estar de baixa laboral.

... + info

Aprovació de les dades de previsió econòmica del Pla pressupostari a mig termini. 2018-2021

... + info

DONAR DE BAIXAR ELS REBUTS D'ESCOMBRARIES I AIGUA DE NÚMEROS 18250050/1652000718 I 18318918/1652000716, LI NOTIFICAR LA LIQUIDACIÓ A BUILDING CENTER SAU.

... + info

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL 22 DE FEBRER DE 2018

... + info

Atorgament de l'ajut per família nombrosa de la quota de l'EBP les Arreletes de la nena Lucía Cuello Puiac

... + info

CONVOCATÒRIA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DEL 25 DE GENER DE 2017

... + info

Resolució d'incoació de l'expedient d'acció investigadora per a determinar els drets que puguin correspondre a l'Ajuntament sobre el bé immoble situat a la cruïlla del camí dels Pontets o Mallores, perpendicular al carrer Bons Aires.

... + info

Resolució per realitzar un estudi previ sobre la procedència de l'exercici de l'acció investigadora mitjançant un anàlisi de l'objecte i contingut de la denúncia i exercici de les diligèncias que resultin necessàries. Expedient del Sr. JRCM.

... + info

Reconeixement del dret a percebre gratificacions a la secretària interventora del mes de desembre 2017.

... + info

Reconeixement d'hores extraordinàries i gratificacions al personal

... + info

Autoritzar amb caràcter de màxima urgència, la contractació d'un tècnic administratiu.

... + info

Aprovació de l'expedient de generació de crèdits per ingressos 1/17

... + info

Iniciar expedient de modificació de crèdit.

... + info

CONVOCATÒRIA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT

... + info

RECONEIXEMENT DE DRET DE PERCEBRE DE GRATIFICACIONS EXTRAORDINARIES

... + info

CONVOCATORIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT PEL 26.10.17

... + info

DONAR DE BAIXA UN REBUT DE CLAVEGUERAM

... + info

RECONEIXEMENT DEL DRET DE REBRE GRATIFICACIONS.

... + info

DECLARACIÓ QUE L'AJUNTAMENT CONEIX LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI e-SET I EL SOL·LICITA.

... + info

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament, 5/17

... + info

Aprovació inicial de la modificació puntual del Pla de millora urbana del PAU 5. Suspensió de l'atorgament de llicències.

... + info

Inici del procediment per cobrir la proposta de nomenament de jutge de pau titular

... + info

Declarar a la treballadora Sra. Carme Bosch Carrera, en el segon any d'excedència.

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local 29 de 19 de setembre de 2017

... + info

SUPORT AL REFERÈNDUM DE L'1 D'OCTUBRE DE 2017

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària de la Junta de Govern Local número 26 de l'11 de juliol de 2017

... + info

Autorització de  la cessió dels drets funeraris de 3 nínxols 10, 11 i 12 de la columna 4 del bloc B, del Cementiri municipal a la senyora Gemma Bosch

... + info

Convocatòria de la Comissió Especial de Comptes

... + info

Iniciar la tramitació administrativa del compte general de l'exercici 2016-

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament del 27 de juliol de 2017

... + info

Contractar a la Sra. Anna Muñoz  en substitució de la Sra. Patricia Pérez Requena, pel permís per la defunció d''un familiar

... + info

Contractació de la Sra. Eva Prat per substituir la baixa de la Sra. Maria Aranaz

... + info

Contractació de 2 socorristes

... + info

Requeriment al Sr. Josep Carrera Andreu perquè aporti documentació, per la legalització de la nau 1 de l'explotació avícola del polígon 15 parcel·la 4 i la plantació d'arbres

... + info

Convocatòria de la sessió extraordinària del Ple de l'Ajuntament pel 22 de juny de 2017

... + info

Aprovació de la liquidació del pressupost de l'exercici 2016

... + info

Aprovació de la baixa dels drets reconeguts pendens de cobrament d'exercicis tancats.

... + info

Modificació de crèdtis del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits (02/16)

... + info

Modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits (01/16)

... + info

Contractar pel procediemnt de màxima urgència a la Sra. Joana Puigfel Cama

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del 27 d'abril de 2017

... + info

estimar la petició d'acces a la informació pública presentada en data 13 de mar de 2017 per la Sra. Maria Barbal

... + info

Aprovació de diversos padrons; aigua, cànon i manteniment comptadors, clavegueram i escombraries de l'exercici 2016 i cementiri i guals 2017.

... + info

Enviar a l'OAGRTL la docuemntació del Dosier  de la liquidació de la Sr.a Maria Luisa Jara Moreno i del senyor Sergio Calvo Jara.

... + info

Autoliquidació del consum d'aigua i manteniment comptador, al senyor Sebastia Girabet, de la granja del senyor Josep M. Arderiu

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament pel 26 de gener de 2017.

... + info

Aprovació de l'autoliquidació 1652000001 per un import de 89,25 ¬ per la recollida d'escombraries del Sr. Xavier Querol Mònico

... + info

Expedient de Redacció del Pressupost de l'exercici 2016

... + info

Expedient d'aprovació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica.

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària (1/16) del Ple de l'Ajuntament del 28 de gener de 2016.

... + info

Autorització de la connexió a la xarxa municipal de subministrament d'aigua potable a Industrial Ganadera d'Artesa.

... + info

Remissió expedient i comparèixer al Recurs 7/2016 sobre el desistiment d'aprovació del Pla parcial SUD 11

... + info

Aprovació dels padrons fiscals d'aigua, cànon, comptadors, clavegueram i escombraries 2015 i guals i cementiri 2016.

... + info

Convocatòria de la sessió extraordinària (2/16) del Ple de l'Ajuntament del 10 de març de 2016

... + info

Inici de l'expedient de Liquidació del Pressupost de l'exercici 2015.

... + info

Contractar a la Sra. Raquel Pérez Antúnez per substituir a la Sra. Maria Aranaz Artola durant un permís retribuït, a l'EBP les Arreletes.

... + info

Aprovació de la Liquidació del pressupost de l'exercici del 2015

... + info

Notificació de fi de contracta de la Sra. Raquel Pérez Antúnez, per substituir a la Sra. Maria Aranaz Artola per un permís retribuït a l'EBP les Arreletes.

... + info

Contractar a la Sra. Raquel Pérez Antúnez per substituir a la Sra. Maria Aranaz per un permís retribuït a l'EBP Les Arreletes 

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària (03/16) del Ple de l'Ajuntament de 28 d'abril de 2016.

... + info

Inscripció en el Registre municipal de parelles de fet dels senyors Alejandro Segovia Abella i Lurdes Solsona Comelles.

... + info

Notificació avançada de fi de contracte de la Sra. Raquel Pérez Antúnez, per substitució de la Sra. Maria Aranaz Artola per permís retribuït.

... + info

Designació com a representant de l'administració a la Sra.  M.I. Concepció San Emeterio Madrazo per les Eleccions generals de 2016

... + info

Convocatòria Ple extraordinàri del 31 de maig de 2016 (4/16).

... + info

Contractació dels senyors Alba Ives Jové Sanz i Eloi Vidal Sanjuan, com a socorristes de les piscines municipals per la temporada d'estiu 2016

... + info

Autoritzar 15 hores extraordinàries de l'abril i 19 hores extraordinàries del maig a la treballadora Sra. M.A.A.

... + info

Aprovació de la liquidació del Sr. J.C.C. respecte del concepte tributaria Aigües-Servei Municipal d'aigües, comptador 400

... + info

Baixa de la Taxa d'aigua de la mercantil Antonio Obis, SA i notificació en voluntària als Srs. M.L.J.M. i S.C.J.

... + info

Concessió de l'excedència voluntària per tenir cura de dos familiars, sol·licitada per la treballadora Sra. C.B.C.

... + info

Inici de la tramitació de l'expedient del Compte General exercici 2015

... + info

Convocatòria Comissió Especial de Comptes exercici 2015.

... + info

Convocatòria del Ple ordinari de 28 de juliol de 2016, 5/16.

... + info

Notificació de fi de contracte al socorrista temporada de les piscines municipals, 2016, Sr. EVS

... + info

Notificació de fi de contracte a la socorrista temporada de les piscines municipals 2016, senyora AIJS

... + info

Aprovar el Pla local de joventut, Crea'T 16, el pressupost peer a l'exercici 2016 i sol·licitar una subvenció a la Direcció General de Joventut per al Projecte d'activitats Crea'T 16.

... + info

Comunicació al Sr. XAM en representació de Promocions Alamodis, SL sobre terminis de resolució i efectes del silenci administratiu en el procediment de parcel·lació urbanística PAU05

... + info

Comunicació als Srs. EAM i XVS, sobre terminis de resolució i efectes del silenci administratiu en el procediment de construcció d'un habitatge industrialitzat aïllat.

... + info

Convocatòria del Ple de l'Ajuntment, extraordinari de 6 d'octubre de 2016 (6/16)

... + info

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament del 27 d'octubre de 2016 (7/16)

... + info

Mapa Web