Dimarts, 27 De Juny De 2017
Pl. de la Creu, s/n, Els Alamús - 25221
Telèfon: 973 199006 Fax: 973 199226

Decrets Alcaldia

Expedient de Redacció del Pressupost de l'exercici 2016

... + info

Expedient d'aprovació del Reglament sobre l'ús de la factura electrònica.

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària (1/16) del Ple de l'Ajuntament del 28 de gener de 2016.

... + info

Autorització de la connexió a la xarxa municipal de subministrament d'aigua potable a Industrial Ganadera d'Artesa.

... + info

Remissió expedient i comparèixer al Recurs 7/2016 sobre el desistiment d'aprovació del Pla parcial SUD 11

... + info

Aprovació dels padrons fiscals d'aigua, cànon, comptadors, clavegueram i escombraries 2015 i guals i cementiri 2016.

... + info

Convocatòria de la sessió extraordinària (2/16) del Ple de l'Ajuntament del 10 de març de 2016

... + info

Inici de l'expedient de Liquidació del Pressupost de l'exercici 2015.

... + info

Contractar a la Sra. Raquel Pérez Antúnez per substituir a la Sra. Maria Aranaz Artola durant un permís retribuït, a l'EBP les Arreletes.

... + info

Aprovació de la Liquidació del pressupost de l'exercici del 2015

... + info

Notificació de fi de contracta de la Sra. Raquel Pérez Antúnez, per substituir a la Sra. Maria Aranaz Artola per un permís retribuït a l'EBP les Arreletes.

... + info

Contractar a la Sra. Raquel Pérez Antúnez per substituir a la Sra. Maria Aranaz per un permís retribuït a l'EBP Les Arreletes 

... + info

Convocatòria de la sessió ordinària (03/16) del Ple de l'Ajuntament de 28 d'abril de 2016.

... + info

Inscripció en el Registre municipal de parelles de fet dels senyors Alejandro Segovia Abella i Lurdes Solsona Comelles.

... + info

Notificació avançada de fi de contracte de la Sra. Raquel Pérez Antúnez, per substitució de la Sra. Maria Aranaz Artola per permís retribuït.

... + info

Designació com a representant de l'administració a la Sra.  M.I. Concepció San Emeterio Madrazo per les Eleccions generals de 2016

... + info

Convocatòria Ple extraordinàri del 31 de maig de 2016 (4/16).

... + info

Contractació dels senyors Alba Ives Jové Sanz i Eloi Vidal Sanjuan, com a socorristes de les piscines municipals per la temporada d'estiu 2016

... + info

Autoritzar 15 hores extraordinàries de l'abril i 19 hores extraordinàries del maig a la treballadora Sra. M.A.A.

... + info

Aprovació de la liquidació del Sr. J.C.C. respecte del concepte tributaria Aigües-Servei Municipal d'aigües, comptador 400

... + info

Baixa de la Taxa d'aigua de la mercantil Antonio Obis, SA i notificació en voluntària als Srs. M.L.J.M. i S.C.J.

... + info

Concessió de l'excedència voluntària per tenir cura de dos familiars, sol·licitada per la treballadora Sra. C.B.C.

... + info

Inici de la tramitació de l'expedient del Compte General exercici 2015

... + info

Convocatòria Comissió Especial de Comptes exercici 2015.

... + info

Convocatòria del Ple ordinari de 28 de juliol de 2016, 5/16.

... + info

Notificació de fi de contracte al socorrista temporada de les piscines municipals, 2016, Sr. EVS

... + info

Notificació de fi de contracte a la socorrista temporada de les piscines municipals 2016, senyora AIJS

... + info

Aprovar el Pla local de joventut, Crea'T 16, el pressupost peer a l'exercici 2016 i sol·licitar una subvenció a la Direcció General de Joventut per al Projecte d'activitats Crea'T 16.

... + info

Comunicació al Sr. XAM en representació de Promocions Alamodis, SL sobre terminis de resolució i efectes del silenci administratiu en el procediment de parcel·lació urbanística PAU05

... + info

Comunicació als Srs. EAM i XVS, sobre terminis de resolució i efectes del silenci administratiu en el procediment de construcció d'un habitatge industrialitzat aïllat.

... + info

Convocatòria del Ple de l'Ajuntment, extraordinari de 6 d'octubre de 2016 (6/16)

... + info

Convocatòria del Ple de l'Ajuntament del 27 d'octubre de 2016 (7/16)

... + info

Mapa Web